W tym utrwaleniu reakcja próbki na ?wiat?o podczerwone definiuje kontrast obrazu.

Posted by on Mar 3, 2020 in blog | No Comments

W tym utrwaleniu reakcja próbki na ?wiat?o podczerwone definiuje kontrast obrazu.

AI, mikromacierze cyfrowe, obliczone kwantowej Zrobi? cz??? bitu weste, prowadenzem?z bitu W “Przedstawiciele” W przysz?o?ci patologia cyfrowa trwa?a nadal, obejmowa? nowe technologie i ulepszenia.

Czcionki:

Balis, U., Cheng, J., Hewitt, S., Monaco, J., Rodriguez-Channels, J., Roy-Chowdhuri, S., Feldman, M., Shih, N., Giaccoae, G., Hipp , J., Pantanowitz, L., Yagi, Y., Madabhushi, A., Hanson, J., Filie, A., Tomaszewski, J., Brodsky, V. and Emmert-Fanfarr??o, M., 2011. Microarrays from image (IMA): sprz?t Missing pochodzi z pathologii z Digital. Jornal z informatica da pathologia, 2 (1), s. 47.

Wielko?? rynku i pathologia Digitas, produkt cz?stkowy raportu z analizy trendów, aplikacja pela (ujawnienia leków odkrytych, badania naukowe, diagnoza), zastosowania ko?cowe pela (pela vital dovises, 2020-2027), cli. Dost?pne w:

Pantanowitz, L., 2010. Obrazy Digitas i przysz?o?? cyfrowej pathologii. Jornal z informatica da pathologia, 1 (1), s. pi?tna?cie.

Dalsze czy Anuluj

Ostatnia Aktuellizacja: 28 maja 2020 r

„Https://www.news-medical.net/health/Types-of-Pathology.aspx”,”200″,”OK”, „Autor opinii:

S?owo „pathology” oznacza badanie procesów chorobowych. Patologia wraz z badaniem choroby, jej rozwój, choroby na komórki i wynik choroby.

Aspecty choroby, które mo?na bada?, obejmuj? pathologi? komórkow?, martwic? lub ?mier? komórki, gojenie si? ran, powstawanie raka i stany zapalne. Opracowanie pathologii anatomicznej i pathologii klinicznej jest okre?lane jako pathology ogólna.

Aby osoba mog?a zosta? pathologiem, musi uzyska? dyplom lekarza i program rezydentury, która prowadzi do certyfikacji przez zatwierdzone rady.

Oddzia?y pathologii

Ró?ne wa?zie i podga??zie pathologii zale?nie:

Patologia anatomiczna

Ten obszar pathologii obejmuje badanie wycinków chirurgicznych pobranych z cia?a lub czasami badanie ca?ego cia?a (sekcja zw?ok) w celu zbadania i badanie choroby choroby. Podczas badania biopsji nale?y wzi?? pod uwag? nast?puj?ce aspekty:

Ogólna budowa anatomiczna protbki Mikoskopijny komórki komorek Podpisy chemiczne w probce Markery immunologiczne obecne w komórkach Biologia molekularna komórki, na miejscu, tkanek, a czasem ca?ego

Historia powi?zana

Patologia anatomiczna jest dalej podzielona na podspecjalizacje, których przyk?ady obejmuj?:

Surgical Pathology – Polish in Badania pobranych podczas operacji, takich jak biopsja guzka piersi pobrana podczas mastektomii Histopatologia – odnosi si? do bada? komórek pod mikroskopami po wybarwieniu i barwnikami. Cytopatologia – w cytopatologii bada si? komórki, które przedosta?y si? do p?ynów ustrojowych lub zosta?y pobrane poprzez zeskrobanie lub zasysanie pa. Typowe przyk?ady obejmuj? wymaz szyjki macdicy ,. Polska patologia kryminalistyczna w sekcji zw?ok w celu wykrycia przyczyny zgonu w procesie zwanym autopsj?. Dermatopatologia dotyczy bada? chorób skóry.

Patologia kliniczna

Ta ga??? pathologii wraz z laboratoriumjn? odp?at? ustrojowych (takie jak krew, p?yn lub p?ynowo-rdzeniowy) i tkanek ustrojowych w celu rozpoznania choroby. Wi?kszo?? z g?ównych podgrup pathologii klinicznej uzupe?nienie:

Patologia chemiczna, zwana tak?e chemi? kliniczn?, polska kontrola zgodno?ci p?ynów ustrojowych, takich jak krew czy mocz, chocia? w g?ównej mierze dotyczy analizy krwi i osocza. Immunology lub immunopathology odnosi si? do bada? zaburze?, takich jak niedobory odporno?ci, odrzucenie przeszczepu narz?du i alergy. Hematology lub hematopathology dotyczy badania i diagnostyki chorób krwi.

Patologia Molekularna

Patologia molekularna to wielodyscyplinarna dziedzina, koncentruje si? na chorobach na poziomie mikoskopowym, molekularnym. Badane aspekty pathologii anatomicznej, pathologii klinicznej, genetyki, biologii molekularnej i biochemii.bio active apteka

?ród?a

Dalsze czy Anuluj

Ostatnia Aktuellizacja: 27 lutego 2019 r

„Https://www.news-medical.net/health/Oral-and-Maxillofacial-Pathologies.aspx”,”200″,”OK”, „Autor opinii:

Patologia szcz?kowo-twarzowa lub patologia jamy ustnej to dziedzina stomatologii zajmuj?ca si? rozpoznawaniem, diagnostyk? i leczeniem chorób jamy ustnej, szcz?ki czy twarzy. W tej dziedzinie, przyczyny i przyczyny tych nauk.

Zmian Rolling

Ró?ne rodzaje zmian w jamie ustnej obejmuj?:

Podwy?szone uszkodzenia

Historia powi?zana

S? ka?dy uniesione p?aszczyzn? b?ony ?luzowej jamy ustnej i mog? by? wype?nione p?ynem (blister) lub sta?e. Je?li blister ma ?rednic? 5 mm lub mniej, okre?l si? p?cherzykiem, je?li ma ?rednic? wi?cej ni? 5 mm, okre?l si? go bull?. Zmiany wype?nione rop? nazywane s? krostami. A lite zmiany nazywane s? grudkami, je?li masz 5 mm lub mniej, a je?li masz wi?cej ni? 5 mm, ale nie wi?cej ni? 2 cm d, nazywane s? guzkami. Je?li uniesiona ma ponad 2 cm, nazywana jest guzem.

Wg??bienia lub w?ery

Wg??bienia lub w?ery to te, które znajduj? si? poni?ej p?aszczyzny b?ony ?luzowej jamy ustnej i s? zwykle wrzodami. Wyda? mie? postrz?pion? lub g?adk? kraw?d? i albo si? sta? ?rednim i g??boko?ci?. Mo?e wyst?powa? wi?cej ni? jedna zmiana lub mo?e wyst?powa? pojedyncza zmiana.

P?askie zmiany

P?askie zmiany s? widoczne jako odbarwiony obszar znany jako plamka. P?askie uszkodzenia j?zyka s? zaznaczone obszarami utraconych brodawek j?zykowych.

Nowotwory jamy ustnej i zmiany przednowotworowe

Rak p?askonab?onkowy lub nowotwór z?o?liwy zasilenie w o?wietleniu wardze, j?zyk, dnie jamy ustnej i podniebieniu mi?kkim. Powszechnym stanem przedrakowym jest leukoplakia. Jest to bia?a plama, której nie mo?na „zetrze?”, jak na przyk?ad w przypadku doustnej Candida. Oko?o 85% “” “Ry? jamy ustnej” zaczyna si? jako leukoplakia. Szacunki ró?ne si? w zale?no?ci od grupy, ale cukry, zye ryzyko rozwoju leukoplakii w raka lub nawet 20%. Leukoplakia taryfowy abonament u palaczy i osób pij?cych du?o alkoholu. Najcz?stsze miejsca leukoplakii to wargi, pod?oga lub podniebienie, wn?trze policzka, dzi?s?a i j?zyk.

Erytroplakia to równie? zmiana, która nie znika, tylko zmiana jest koloru czerwonego. „W ponad 90%” „Agencja” ”„ erytroplakia okazuje si? by? ci??k? dysplazj? lub inwazyjnym rakiem. „Najcz?stsze miejscami uszkodzenia s? j?zyk, dno jamy ustnej i podnie mi?kkiebienie.

?ród?a

Dalsze czy Anuluj

Ostatnia Aktuellizacja: 25 czerwca 2019 r

„Https://www.news-medical.net/life-sciences/What-is-Infrared-Microscopy-(Spanish).aspx”,”200”, „OK“, „Autor opinii:

Mikoskopia na podczerwie? (IR), film konobójcza, jak mikrospektoskopia na podczerwie?, jest rodzajem mikoskopii Liwia, która wykorzystuje ?ród?o, który przesy?a d?ugo?? fali zachód podraw.

W rozwi?zaniu do innych mikoskopów optycznych z poch?aniaj?c? optyk? szklan? mikroskopu na podczerwie? posada optyk? odblaskow?, aby dosta?, aby mikroskop rozszerza? si? na ca?ykza zakres

Skonfiguruj nas

Mikroskop podczerwieni zawiera na ogó? ze Spektrometru podczerwieni z transformacj? Fouriera (FTIR), detektor podczerwieni i microskop optyczny.

Spektrometr FTIR pozwala analizowa? mikoskopowi na wykorzystanie Spektoskopii w podczerwieni do chemicznej próbki. Detektor podczerwieni mo?e wykry? ?wiat?o podczerwone w jednym punkcie, w linii arsena?u lub w arsenale avi ogniskowej do ogl?dania ró?nych odcinków próbki.

P?aszczyzny detekcji ogniskowej, czyli krokow? interferometri? skaningow? z w celu stworzenia badania próbki. W przypadku tej herbaty kontrast obrazu zale?y od orientacji muestry do d?ugo?ci charakterystycznej dla ?wiat?a promienistego, a tak?e w czasie analizy. Daj mi wi?cej informacji i widmowe sampli, je?li spróbuj?.

Aplikacje

Mikoskopia na podczerwie? to wszechstronna technika analityczna o wielu Schwierycznych zastosowaniach. Na przyk?ad ma ogólne zastosowanie w badaniach gemologicznych.

Pulsar diamentowy: identyfikacja promieniuj?cego diamentu i HPHT-uncapped

Ogólne zmiany w dziale obrazowanie chemiczne. W tym utrwaleniu reakcja próbki na ?wiat?o podczerwone definiuje kontrast obrazu. Operator wyboru ró?ne d?ugo?ci fali, które koreluj? z d?wi?kiem pasmami t?umi?c IR za pomoc? niektórych rezonansów molekularnych w celu kontrastu obrazu.

Post?py i nast

Podczerwie? Mikoskopia zawiera ju? wiele ró?nych zastosowa?, ustalonych w badaniach rutynowych bada? i Badaniach Naukowych. W latach ostatnich mikoskopii w reflektorze umo?liwiaj?cym szybkie pomiary powierzchni zakupu, w tym równie? w wysokiej bocznej.

W przysz?o?ci mo?liwo?ci mikroskop w podczerwieni, je?li je ??czy? z innymi technikami analitycznymi, opowie?ciami jako substancja chemiczna, analizy Ramana, oraz analizy UV-widzialna. Mo?e pomóc nam jeszcze bardziej cieszy? si? mikoskopijnym ?wiatem wokó? nas, odkry? szczegó?y dotycz?ce cech, historii, kolorów i nowych produktów.

Szczególna rozdzielczo?? mikoskopii infrared jest przez ?wiat?o podczerwone lub d?ugo?? fali podczerwonej. Na przyk?ad g?ówny mikroskop IR w dziale Praktyczny, zachowuje okres 1-3-krotno?ci fali pod?u?nej, p?atowanie jest zró?nicowanie podstawy i mikoskopu.

Bibliografia

Dalsze czy Anuluj

/ ** / $ (function () {Azom.injectYouTubeIframeApi ();}); / ** /

Ostatnia Aktuellizacja: 26 lutego 2019 r

„Https://www.news-medical.net/life-sciences/What-is-Infrared-Microscopy-(Italian).aspx”,”200″,”OK”, „Autor opinii:

Mikoskopia w podczerwieni (IR), równie? jako mikrospektoskopia w podczerwieni, a tak?e rodzaj mikoskopii ?wietlnej, która wykorzystuje ?ród?o, ?ród?o, ?ród?o, ?ród?o ??ód.

W krosowaniu do innych mikoskopów optycznych z absorpcj? optyk? szklan?, mikroskop na podczerwie? ma optyk? odblaskow?, umo?liwia mikoskopowi rozszerzanie rozszerzania podczerwieni.

Konfigurowalne

Mikroskop na podczerwie? zwykle zawiera testometr podczerwieni z transformacj? Fouriera (FTIR), detektor podczerwieni i mikroskop optyczny.

FTIR spectrometr umo?liwia mikoskopowi wykorzystanie Spektoskopii w podczerwieni do analizy chemicznej probki. Detektor podczerwieni mo?e wykrywa? ?wiat?o podczerwone w pojedynczej, liniowej matrycy lub w matrycy p?aszczyzny ogniskowej, aby ogl?da? ró?ne sekcjerovki.

Niedobór mikoskopy na podczerwie?, z?o?? detekcji z matryc? ogniskow? (FPA) wraz z interferometri? skanowania dotowego do produkcji pro bki. W przypadku tej techniki kontrast obrazu zale?y od odpowiedzi na okre?lone d?ugo?? fal ?wiat?a podczerwonego wybrane w czasie analizy. Pozwala na zbieranie informacji przestrzennych i widmowych lub sprzeda?yprobki.

Aplikacje

Mikoskopia w podczerwieni to wszechstronna technika analityczna o wielu Schwierycznych zastosowaniach. Na przyk?ad jest wspó?praca w badaniach naukowych.

Typowanie diamentosaw: identyfikacja napromieniowanego i utwardzonego HPHT diamentu Wykrywanie diamentu: rozpoznawanie warstw w szmaragdach i jadeicie Wykrywanie nowe: rozpoznawanie materia?u wymarj?ciowynyymaretzyymamaret yamarty materiau

Jest równie? powszechnie u?ywany do reprezentacji chemicznej. W tej odpowiedzi reakcja probki na ?wiat?o podczerwone okre?la kontrast obrazu. Operator wybór ró?ne d?ugo?ci fal, które s? skorelowane z pasmami absorpcji IR z d?wi?kiem rezonansami molekularnymi, aby uzyska? kontrast obrazu.

Post?py i dostos

Microscopy w podczerwieni ma ju? wiele ró?nych zastosowa?, szczególnie w systemowym testowaniu klejnotów i bada?. W latach ostatnich mikoskopii w reflektorze rozwin??a si?, umo?liwiaj?c szybkie pomiary punktów powierzchni, nawet tych lub pracy bocznej.

W przysz?o?ci mo?liwo?ci mikoskopu na podczerwie? mo?na ??czy? z innymi technikami analitycznymi, takimi jak analizy chemiczne, ramanowskie i w ?wietle widzialnym UV. Mo?e dodatkowo pomóc w lepszym zrozumieniu mikoskopijnego ?wiata wokó? nas, odkry? szczegó?y dotycz?ce cech, historii, koloru i nowo?ci.

Rozdzielczo?? przestrzenna mikoskopii w podczerwieni jest ograniczona dyfrakcj? d?ugo?ci ?wiat?a ?wiat?a podczerwonego. No Practiczy przyk?ad. Mikoskopów IR w pionowym d?wi?ku ma okres przestrzenne wynosz?ce 1-3 razy wi?ksza d?ugo?? ni? ?ród?o ?wiat?a, chocia? mo?e si? zmieni? w zale?no?ci od techniki i u?ywanego microscope

Bibliografia

Dalsze czy Anuluj

/ ** / $ (function () {Azom.injectYouTubeIframeApi ();}); / ** /

Ostatnia Aktuellizacja: 26 lutego 2019 r

„Http://www.news-medical.net/life-sciences/What-is-Infrared-Microscopy-(French).aspx”,”200″,”OK”, „Autor opinii:

Mikroskopia w podczerwieni (IR), gal © galement connue sous le nom de microspectroscopy infrarouge, jest rodzajem fotomikroskop quiploi a source qui las longueurs fal infrarouges de la lumière pour voir un image de l’é chantillon.

To jest rhó?nica mikoskopów optiques avec des blocs opiques en verre absorbants, mikroskop infrarouge do notebooka optycznego odblaskowy chissant, aby umo?liwi? mikoskopowi stronie spektralnej domeny ?wiat?a podczerwonego.

Konfigurowalne

Przyzwyczajenie mikoskopu infrarouge of Spektrometru infrarouge (FTIR) transforming Fouriera, detektor infraouge, et d’un microscope optique.

FTIR od mikoskopu pracownika w dedykowanym badni od analizy i wp?ywu na chimique de l’é chantillon. Le Detecteur infrarouge peut trouver la lumiere infrarouge jest. Wyj?tkowy, ka?da antena na rufie seaux rectilignes lub choix de plan focal pour voir différéesparties de l’é chantillon.

Mikroskopia Quelques infrarouges embroient une method de choix (FPA) de focal-avion de dé pistage, spójnik avec interfé romé trie d’opé ration-é chographie do wytworzenia obrazu l’écé chantillon.